ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Kinderfavorites: de eenmanszaak Kinderfavorites, gevestigd te Nieuw-Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68705441.

1.2. De klant/ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kinderfavorites een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Kinderfavorites voor de klant uitvoert, doch niet uitsluitend: Kennisdeling met als doel consumenten en ondernemers met elkaar te verbinden. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verzorgen van reclame/advertentieruimte voor ondernemers via de website op maandelijkse abonnementsbasis. Kinderfavorites verzorgt tevens online promoties op het platform en op de website en schrijft content voor andere merken.

1.5. Account: het Kinderfavorites account dat de klant ontvangt na voltooien van het registratieproces.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kinderfavorites en de klant krachtens welke Kinderfavorites de dienst zal uitvoeren.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Kinderfavorites worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon welke gebruik maakt van de diensten van Kinderfavorites.

1.11. Website: http://www.kinderfavorites.com.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kinderfavorites gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een aanmelding via de website verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Kinderfavorites en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Kinderfavorites zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes en aanbiedingen van Kinderfavorites zijn geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Tevens dient de klant binnen 14 dagen te reageren op de bevestiging van de aanmelding. Indien de klant niet tijdig reageert, vervalt de aanmelding.

3.2. Kinderfavorites zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.

3.3. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of gelijkwaardige diensten/producten. Kinderfavorites spant zich in om prijsverhogingen van diensten tijdig te communiceren.

3.4. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Kinderfavorites afhangt van feedback of input van de klant, is Kinderfavorites nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Kinderfavorites is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Kinderfavorites het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. Alle door Kinderfavorites gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Kinderfavorites behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Kinderfavorites is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Kinderfavorites zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de bedoelde opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Kinderfavorites bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Kinderfavorites verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Kinderfavorites binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Kinderfavorites heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Kinderfavorites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Kinderfavorites wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de aanmelding of opdrachtbevestiging overeengekomen bedrag.

4.7. Indien Kinderfavorites, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Kinderfavorites gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Kinderfavorites in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Kinderfavorites uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.

De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Kinderfavorites zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. Kinderfavorites stelt slechts de dienst beschikbaar en is niet verantwoordelijk voor welke ontstane overeenkomst dan ook welke tot stand komt tussen de betrokken partijen naar aanleiding voor het gebruik van de Kinderfavorites website.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KINDERFAVORITES

5.1. Kinderfavorites garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Kinderfavorites spant zich in om de gegevens die Kinderfavorites voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Kinderfavorites met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Kinderfavorites is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Kinderfavorites en/of overige promotionele uitingen van Kinderfavorites.

5.5. Kinderfavorites is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die middels de promoties/acties die via de Kinderfavorites website worden aangeboden.

5.6. Misbruik van de Kinderfavorites website zal worden gestraft met verwijdering van promoties en van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.

5.7. Kinderfavorites spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van de Kinderfavorites website. Kinderfavorites verschaft echter geen enkele garantie dat de Kinderfavorites website nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de Kinderfavorites website.

5.8. Kinderfavorites spant zich in om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via de Kinderfavorites website of overige diensten. Ook staat Kinderfavorites niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van informatie die de ondernemer heeft aangeleverd.

5.9. Kinderfavorites heeft te allen tijde het recht om een account van een gebruiker te blokkeren of te beëindigen indien de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende gebruiker geen toegang meer heeft tot de dienst. Restitutie van betaalde gelden is hierbij uitgesloten.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Kinderfavorites te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Kinderfavorites onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Kinderfavorites om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kinderfavorites zijn verstrekt, heeft Kinderfavorites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Kinderfavorites steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Kinderfavorites geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Kinderfavorites binnen 48 uur na publicatie van de content, promoties en/of advertenties. De klant vrijwaart Kinderfavorites één jaar na levering van alle diensten en/of producten juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Kinderfavorites nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bij verlies van deze materialen/gegevens is Kinderfavorites niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Kinderfavorites inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Kinderfavorites is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Kinderfavorites tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat te allen tijde juiste (bedrijfs-) informatie, zoals onder andere de contactgegevens, wordt weergegeven op de Kinderfavorites website.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Kinderfavorites te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Kinderfavorites opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 dagen na het kennismakingsgesprek aan te leveren dan wel binnen 7 dagen de benodigde producten toe te sturen. Indien de producten niet tijdig ontvangen zijn door Kinderfavorites, is zij gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

7.2. Een door Kinderfavorites vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Kinderfavorites niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Kinderfavorites, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Kinderfavorites mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Kinderfavorites zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kinderfavorites geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Producten of diensten welke door Kinderfavorites worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Kinderfavorites verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Kinderfavorites recht heeft op een product, dient de klant het product binnen 14 dagen na akkoord op de offerte aan Kinderfavorites toe te sturen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Kinderfavorites besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Kinderfavorites besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Kinderfavorites voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Kinderfavorites elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Kinderfavorites zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Kinderfavorites verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Kinderfavorites kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Kinderfavorites een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Kinderfavorites geleverde producten en diensten blijven eigendom van Kinderfavorites totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Kinderfavorites zijn voldaan en voor zover hierover geen aanvullende afspraken tussen de klant en Kinderfavorites zijn gemaakt.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, foto’s, video’s, offertes, strategieën, content, promoties, teksten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Kinderfavorites tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Kinderfavorites geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Kinderfavorites, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Kinderfavorites en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Kinderfavorites.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Kinderfavorites ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Kinderfavorites, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Kinderfavorites is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers of de website van Kinderfavorites plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Kinderfavorites vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Kinderfavorites recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Kinderfavorites en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Kinderfavorites kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Kinderfavorites onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Kinderfavorites dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kinderfavorites aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kinderfavorites toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Kinderfavorites sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Kinderfavorites geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Kinderfavorites.

10.5. Kinderfavorites is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. De klant vrijwaart Kinderfavorites voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Kinderfavorites.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Kinderfavorites is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Kinderfavorites is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Kinderfavorites weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Kinderfavorites kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Kinderfavorites een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Kinderfavorites onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Kinderfavorites, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Kinderfavorites, wanprestatie door leveranciers van Kinderfavorites waardoor Kinderfavorites haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Kinderfavorites of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Kinderfavorites ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Kinderfavorites in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Kinderfavorites, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Kinderfavorites de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Kinderfavorites voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Kinderfavorites;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Kinderfavorites zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Kinderfavorites vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Kinderfavorites behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Kinderfavorites overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte.

Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

12.7. De klant kan op elk moment zijn registratie voor de dienst door Kinderfavorites te laten verwijderen door een mail te sturen naar Kinderfavorites. Voldoet de beëindiging aan de voorwaarden, dan zal het account van de gebruiker worden verwijderd. Na verwijdering van het account kan de gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Kinderfavorites zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Kinderfavorites in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Kinderfavorites worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Kinderfavorites aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Kinderfavorites.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Kinderfavorites te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Kinderfavorites, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BEPALINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE KINDERFAVORITES WEBSITE

14.1. Ondernemers kunnen op elk moment de inhoud van promotie herroepen, verwijderen of wijzigen. Kinderfavorites is niet verantwoordelijk voor het promotiebeleid van ondernemers in relatie tot promoties welke via de Kinderfavorites website worden verspreid.

14.2. Informatie die via de ondernemer op de Kinderfavorites website wordt geplaatst, mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten. Kinderfavorites is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen.

14.3. Accounts van Kinderfavorites website gebruikers die herhaaldelijk informatie uit artikel 14.2 via de Kinderfavorites website verspreiden, worden door Kinderfavorites zonder opgaaf van redenen geblokkeerd of verwijderd.

14.4. Kinderfavorites is geen partij bij de relatie tussen de consument en de ondernemer. Kinderfavorites sluit elke aansprakelijkheid uit voor de transacties, overeenkomsten, tegoeden, indrukken, verwachtingen en toezeggingen welke ontstaan tussen de ondernemer en de consument bij het gebruik van het Kinderfavorites website. Eventuele geschillen die hierbij ontstaan dienen partijen zelf op te lossen.

14.5. In geval van afsluiten van een promotie-abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks of jaarlijks via automatische incasso een bedrag wordt afgeschreven betreffende het abonnement van de keuze van de klant.

14.6. Het jaarabonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de minimale looptijd kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden.

14.7. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.8. Indien de door Kinderfavorites verstuurde facturen niet tijdig betaald worden, is Kinderfavorites gerechtigd de voor de klant gepubliceerde promoties offline te halen. Voor het opnieuw online zetten van de promoties zal Kinderfavorites kosten á €50,- excl. btw in rekening brengen.

14.9. De gebruikers kunnen binnen de Kinderfavorites website berichten versturen. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die door de klant worden verstuurd.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kinderfavorites en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kinderfavorites alleen bindend indien en voor zover deze door Kinderfavorites uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Kinderfavorites op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Kinderfavorites hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kinderfavorites partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Kinderfavorites zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kinderfavorites en de klant.

 

 

Versie: april 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kinderfavorites en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kinderfavorites alleen bindend indien en voor zover deze door Kinderfavorites uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Kinderfavorites op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Kinderfavorites hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kinderfavorites partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Kinderfavorites zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kinderfavorites en de klant.

 

 

Versie: april 2022